תנאי שימוש

אודות האתר

אתר הקהילה מיועד לעוסקים השונים בתחום בריאות הנפש ולציבור הרחב המתעניין בתחום ופועל באופן קהילתי.

האתר מספק מידע, שירות חיפוש מטפל (“אינדקס”) וחנות קהילתית.

 • א. המידע המפורסם באתר, הינו קהילתי ופתוח לכלל משתמשי האתר.
 • ב. מטפלים יכולים לפרסם את עצמם באתר.
 • ג. החנות הקהילתית פועלת באמצעות ספקים שונים המציעים מוצרים ו/או שירותים למשתמשי האתר.
 • ד. באתר תמצאו אפשרויות תקשורת שונות עם מטפלים ו/או עם ספקי המוצרים.

הוראות כלליות

 1. קראי תנאי שימוש אלה בעיון ובמלואם. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש“) באתר hakehila.co.il  (להלן: “האתר“) ועל כל פעולה המבוצעת באמצעות האתר, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין הַקְּהִלָּ”ה, באמצעות נתלי אלקובי ע.מ. 066162256 (להלן: “מערכת האתר“). אם אינך מסכימה לאיזה מתנאי השימוש באתר אל תעשי כל שימוש באתר.
 2. כותרות תנאי השימוש והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
 3. תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לגברים.
 4. שינויים באתר: האתר ו/או תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מערכת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד.
 5. עמוד מוצר. עבור כל מוצר ו/או שירות המפורסם האתר ו/או באינדקס המטפלים מוצג “עמוד מוצר” או “עמוד מטפל” הכולל את השם המסחרי של הספק ו/או היבואן ו/או המטפל, המוצר ו/או השירות המוצע, מחיר המוצר ו/או השירות, תיאור המוצר ו/או השירות, פרטי אחריות, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים כפי שנמסרו למערכת האתר על ידי הספק ו/או המטפל (להלן: “עמוד המוצר“).
 6. פרטיות: השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. קרא אותה בעיון.[קישור למדיניות הפרטיות של האתר]
 7. קבלת דבר פרסומת. בהרשמה לאתר המשתמש מסכים לקבל הודעות שונות ממערכת האתר ו/או ממי מטעמה, לרבות דברי פרסומת כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת“).
 8. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מערכת האתר באמצעות דוא”ל אל מחלקת שירות לקוחות info@hakehila.co.il

אינדקס מטפלים

 1. אינדקס המטפלים כולל פרטים אודות מטפלים שונים המציעים טיפולים שונים כמפורט בעמוד המוצר של כל מטפל (להלן: “אינדקס מטפלים“).
 2. מטפל המעוניין לפרסם באינדקס המטפלים מאשר ומצהיר כי היא בעל הידע, ההכשרה, ההשכלה והניסיון הדרושים לצורך מתן השירותים אותם הוא מפרסם באינדקס המטפלים.
 3. המטפל ידאג שהתוכן המפורסם בעמוד המוצר מעודכן בכל עת וכי הוא יכלול את כל המידע הרלוונטי בקשר לטיפול/שירות המוצע על ידו.
 4. המטפל מתחייב למסור למערכת האתר כל פרט שיידרש למסור על ידי מערכת האתר לרבות בקשר עם זהותו, התכנים שהעביר או פרסומים אחרים שביצע וכל עניין אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר.
 5. המטפל מתחייב לשפות ולפצות את מערכת האתר מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד ג’ בקשר עם תכנים שהועלו על ידו לאינדקס המטפלים.
 6. חל איסור מוחלט על מטפל לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או לפגוע בצדדים שלישיים או בזכויותיהם ו/או להוות הפרה של הוראת חוק כלשהו. מטפל שיפר סעיף זה, ישפה את מערכת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מערכת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד מטפל אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות תנאי שימוש אלה. במקרים של הפרה כאמור מערכת האתר רשאית להסיר לאלתר מטפל ו/או תוכן מאינדקס המטפלים ו/או להעביר את פרטי המטפל לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר.
 8. מובהר בזאת, כי מערכת האתר רשאית להסיר מאינדקס המטפלים תכנים החשודים כמפרים הוראת חוק ו/או פוגעים בצד שלישי כלשהו ו/או תכנים המהווים פרסומת והמטפל מוותר בזאת על כל טענה כנגד מערכת האתר בקשר להסרת תכנים כאמור.
 9. מערכת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות תכני מטפלים או כל חלק מהם ו/או שמות המטפלים ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמטפלים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
 10. אין לראות בהצגת תכנים באתר או בפרסום מטפלים באינדקס המטפלים לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מערכת האתר.
 11. ככלל, מערכת האתר רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי וכפי שהם (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. מערכת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.

הזמנת מוצרים מהחנות באמצעות האתר

 1. הספקים בחנות האתר, ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בעמוד המוצר המפורסם באתר על ידי הספקים.
 2. מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מערכת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מערכת האתר (להלן ביחד: “המועד הקובע“), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו באחריותו בלבד.
 3. אספקת המוצרים לבית המשתמש באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
 4. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של המשתמש.
 5. חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בעמוד המוצר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
 6. איסוף עצמי. המשתמש רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני הספק, כמפורט בעמוד המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של מערכת האתר.
 7. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. המשתמש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מערכת האתר תהא רשאית לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת המשתמש בדבר ביטול העסקה, מערכת האתר תהא רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).
 8. במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור המשתמש בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, הספק רשאי להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתמש לא תהייה כל טענה בקשר להחלטת הספק כאמור.
 9. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 10. עיכוב ואיחור באספקה. מערכת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למערכת האתר על ידי המשתמש בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה. במידה שהמשתמש לא יידע את מערכת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה של אותו מוצר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מערכת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
 11. למיטב ידיעת מערכת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי. יחד עם זאת, מובהר כי מערכת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

קניין רוחני

 1. כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים הנם בבעלות בלעדית של בעלי הזכויות ו/או מערכת האתר ו/או מי מטעמה, ואין לעשות בהם שימוש.
 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מערכת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 3. בהעלאת תכני מטפל לאתר מעניק המטפל למערכת האתר רישיון בלתי מוגבל, בלתי מותנה ובלתי הדיר להציג את התכנים באתר, באינדקס המטפלים ו/או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר. אין באמור בכדי לגרוע מזכויות המטפל בתכנים שהועלו על ידו לאינדקס המטפלים.

הפרות וסעדים

 1. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מערכת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מערכת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג’ כלשהו.
 2. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מערכת האתר תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
 3. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מערכת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 4. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממערכת האתר או מבעל הזכויות המתאים. מערכת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מערכת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
 5. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מערכת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: “הצד האחראי“), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מערכת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
 6. הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
  • המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
  • חל איסור מוחלט על משתמש לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מערכת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מערכת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מערכת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מערכת האתר.
  • מובהר בזאת, כי מערכת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
  • אין לראות בהצגת תכנים באתר או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מערכת האתר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.
  • ככלל, מערכת האתר רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. מערכת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
 7. מערכת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  • המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
  • המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במערכת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  • במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או במועד הספקתו;
 8. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

ביטול הזמנה

 1. המשתמש רשאי לבטל הזמנה ו/או עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות הרלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.
  • ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
  • ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
  • משתמש שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  • ברכישת כרטיס להרצאה בשידור חי (Live) ו/או לסדנא ו/או לקורס OnLine, מערכת האתר תאפשר למשתמש לבטל את ההזמנה עד לא יאוחר מ14 ימים בטרם תחילת הקורס ו/או ההרצאה.
  • ברכישת כרטיס לצפייה בהרצאות מוקלטות מערכת האתר לא תאפשר ביטול לאחר תחילת הצפייה בהרצאה
 2. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי המשתמש. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
  • טובין פסידים;
  • “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;
  • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);
  • טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 3. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מערכת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 4. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למערכת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לדוא”ל _______________________או באמצעות שימוש בקישור “ביטול עסקה” המופיע בתחתית האתר. ראו לעניין זה הוראות נוספות בעמוד “מדיניות החזרות וביטולים” [קישור לעמוד].
 5. השבת התמורה. התמורה תושב למשתמש בתוך עד 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל באותה הדרך בה בוצע התשלום.

מיאון אחריות והגבלת אחריות

 1. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 2. מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר או השירות הרלוונטיים.
 3. מערכת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
 4. אחריותה של מערכת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.
 5. העדר אחריות למוצרים. מערכת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין בגין האמור. מובהר, כי האחריות על המוצרים חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בעמוד המוצר.
 6. העדר אחריות לתכנים ותאורי מוצרים. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים, נמסרו למערכת האתר ע”י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.
 7. העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מערכת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 8. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מערכת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מערכת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מערכת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש להזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
 9. העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מערכת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר.
 10. הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מערכת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד.
 11. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מערכת האתר.
 12. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מערכת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 13. העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מערכת האתר תהייה אחראית לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש, כתוצאה משימוש באתר, ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למשתמש או למי מטעמו מכל סיבה שהיא.
 14. מוצרים ושירותים באחריות מערכת האתר. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המכירה כי מערכת האתר הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על מערכת האתר החובות המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין.

מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

 1. מדיניות פרטיות. מערכת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מערכת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 2. מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למערכת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 3. מידע. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מערכת האתר.
 4. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למערכת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מערכת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מערכת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
 5. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מערכת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מערכת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת info@hakehila.co.il , ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 6. בקשת הסרה או עיון במידע לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981:
  • המשתמש רשאי לבקש לעיין בפרטיו המוחזקים על ידי מערכת האתר במאגר המידע שלה.
  • המשתמש רשאי להגיש בקשה לתיקון המידע ו/או למחיקתו ממאגר המידע.
  • מערכת האתר רשאית לתקן את המידע או למחוק אותו. מובהר כי במקרה של מחיקה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר לרבות הזמנות.
 7. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מערכת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
 8. העברת מידע ללא פרטים מזהים. מערכת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת), בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
 9. איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מערכת האתר עושה שימוע ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב’.
 10. שימוש בעוגיות (cookies). מערכת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
 11. שינויים במדיניות הפרטית. מערכת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. כמה זמן ישמר המידע? מערכת האתר תשמור את המידע כל עוד הוא נחוץ לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות וכל היותר במשך התקופה הקבועה בדין, כפי שתעודכן מעת לעת.
 13. בקשות בעניין מדיניות הפרטיות יש לשלוח לכתובת הדוא”ל info@hakehila.co.il

הדין החל

 1. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה באתר ו/או התכנים המוצגים בו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים המחוז תל אביב והמרכז.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 06.03.2022