הזמנת מוצרים מהחנות באמצעות האתר

 1. הספקים בחנות האתר, ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בעמוד המוצר המפורסם באתר על ידי הספקים.
 2. מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מערכת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מערכת האתר (להלן ביחד: “המועד הקובע“), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו באחריותו בלבד.
 3. אספקת המוצרים לבית המשתמש באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
 4. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של המשתמש.
 5. חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בעמוד המוצר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
 6. איסוף עצמי. המשתמש רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני הספק, כמפורט בעמוד המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של מערכת האתר.
 7. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. המשתמש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מערכת האתר תהא רשאית לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת המשתמש בדבר ביטול העסקה, מערכת האתר תהא רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).
 8. במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור המשתמש בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, הספק רשאי להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתמש לא תהייה כל טענה בקשר להחלטת הספק כאמור.
 9. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 10. עיכוב ואיחור באספקה. מערכת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למערכת האתר על ידי המשתמש בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה. במידה שהמשתמש לא יידע את מערכת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה של אותו מוצר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מערכת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
 11. למיטב ידיעת מערכת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי. יחד עם זאת, מובהר כי מערכת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

ביטול הזמנה

 1. המשתמש רשאי לבטל הזמנה ו/או עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות הרלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.
  1. ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
  1. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
  1. משתמש שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  1. ברכישת כרטיס להרצאה בשידור חי (Live) ו/או לסדנא ו/או לקורס OnLine, מערכת האתר תאפשר למשתמש לבטל את ההזמנה עד לא יאוחר מ14 ימים בטרם תחילת הקורס ו/או ההרצאה. אלא אם צויין אחרת בעמוד הספק
  1. ברכישת כרטיס לצפייה בהרצאות מוקלטות מערכת האתר לא תאפשר ביטול לאחר תחילת הצפייה בהרצאה/פתיחת הקישור
 2. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי המשתמש. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
  1. טובין פסידים;
  1. “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;
  1. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);
  1. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 3. ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מערכת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מבניהם.
 4. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למערכת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לדוא”ל _______________________או באמצעות שימוש בקישור “ביטול עסקה” המופיע בתחתית האתר. ראו לעניין זה הוראות נוספות בעמוד “מדיניות החזרות וביטולים” [קישור לעמוד].
 5. השבת התמורה. התמורה תושב למשתמש בתוך עד 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל באותה הדרך בה בוצע התשלום.

מיאון אחריות והגבלת אחריות